Diatoma

Diatoma ehrenbergii
Diatoma mesodon
Diatoma moniliformis
Diatoma vulgaris